Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps for anpartshavere mandag den 11. marts 2019 klokken 19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  1. Fremlæggelse af årsberetning.
  1. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
  1. Indkomne forslag.
  1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Preben Lerche og Jakob Ebbesen. De er begge villige til genvalg.
  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  1. Valg af revisor.
  1. Eventuelt.