Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps for anpartshavere

tirsdag den 6. marts 2018 klokken 19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  1. Fremlæggelse af årsberetning.
  1. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
  1. Indkomne forslag.
  1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Sjanna Nielsen, Ole Dahl og Steen Andersen Alle er villige til genvalg.
  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  1. Valg af revisor.
  1. Eventuelt.