Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps for anpartshavere torsdag den 9. marts 2017 klokken 19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter

 

 

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2.  Fremlæggelse af årsberetning.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter lodtrækning er Preben Lerche og Jakob Ebbesen på valg. De er begge villige til genvalg.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.