Referat fra bestyrelsesmøde i GAU tirsdag den 7. januar 2020 klokken 18.30 – 20.00 i GKIC 

 1. Orientering og status:
  1. Referat fra lokalrådsmøde november

Preben og Steen har været til fællesmøde med Silkeborg Kommunen. Jakob og Peter fra Silkeborg Kommune deltog.

Peter og Jakob lagde op til at man kan ændre i kommuneplanen så man kan få andre områder i Gjern i spil til nye udstykninger.

Steen har været til lokalrådsmødet og orienteret om GAUs arbejde.

  1. Bænkeprojekt

Der er lys i bænken ved Herredsvejen. Lyset i bænken ved Herredsvejen bliver dæmpet.

Der er nedsat en gruppe der laver de sidste 9 bænke.

  1. Midtbyen – helhedsplan

CFBO har sendt tilbud på at lave en plan for midtbyen. Tilbuddet er sendt til Silkeborg Kommunen. Steen har sendt ansøgningen til Silkeborg Kommune om byfornyelsespuljen.

  1. Boliger Amerikavej

Projektet er godkendt af Silkeborg Kommune. 

Tidsplan for de 14 almennyttige boliger går i gang sidst i 2020. 

Vi inviterer Schultz, Kuben og Silkeborg Boligforening til et møde hvor vi aftaler pr-strategien. Til dette møde inviterer vi også MJA.

  1. Andet
 1. Møde foreninger.

På sidste møde drøftede vi idéen med fællesmøde med foreningerne i samarbejde med lokalrådet. Fastsættelse af tidspunkt samt forslag til indhold.

Vi afholder fælles foreningsmøde slut i februar, evt. d. 27.2. Steen udarbejder forslag til indhold og sender rundt. Vi godkender og kommer med input før det sendes til lokalrådet.

Vi lægger op til at de enkelte foreninger selv kan komme med forslag til mødernes indhold. Vi vil gerne have at det bliver en tilbagevendende begivenhed.

Samtalecafe i samarbejde med Gjern Lokal Tv.  Steen kontakter Johannes Berggren og forslår at vi nedsætter et udvalg. 

 1. Generalforsamling 2020.
  1. Fastsættelse af dato

03.03-2020

  1. Kontakt ordstyrer

Ole kontakter ordstyrer, Per, og revisor, Niels

  1. Input til beretningen
  2. Andet

Der er 3 på valg, Steen, Ole og Sjanna. Alle modtager genvalg.

 1. Fastlæggelse af næste møde

03.02 2020 Kl. 17.00 Gkic

 1. Eventuelt

Gjern Ådal og trampesti. Hvem har bolden i det videre arbejde?

Vi afventer helhedsplanen og ser hvordan projekterne er beskrevet.

Ref.: Ole