Referat fra bestyrelsesmøde i GAU onsdag den 27. marts 2019 klokken 19.00 hos Preben med følgende dagsorden:

Deltager: Steen Andersen, Jakob Ebbesen, Preben Lerche og Ole Dahl

Afbud: Sjanna Nielsen

  1. Konstituering efter generalforsamlingen.

Vi fortsætter med samme fordeling af posterne. Steen Andersen er formand, Ole Dahl er kasserer, Ole Dahl og Preben Lerche er begge direktører.

  1. Evaluering af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen gik godt. Få af de fremmødte havde kritik af vores arbejde, specielt var der en stor efterspørgsel på vores kommunikationsplan. GAU er synlige mange steder- stafetten, borgermøder, vores hjemmeside og andre arrangementer i byen. Vi laver en decideret kommunikationsplan så borgerne kan se hvor de kan få oplysninger om GAU´s arbejde.

Ole laver referat af generalforsamlingen.

 

  1. Drøftelse af tilbud om bosætningsfilm – se mail.

Vi har fået en henvendelse fra et eksternt firma med et tilbud om at lave en ”Gjern-film”.

Vi har i forvejen en film om Gjern, 8883, så vi siger nej tak til tilbuddet.

  1. Orientering fra møde med Hans Okholm og Trine Skammelsen samt beslutning om det videre arbejde.

Preben, Steen og Vagn har været til møde med Trine Skammelsen og Hans Okholm for at diskutere det videre forløb med helhedsplanen.

Trine Skammelsen foreslår at vores udviklingsplan skal være grundlag for en ny helhedsplan for Gjern by. Helhedsplanen skal indarbejdes i Silkeborg Kommunes nye kommuneplan.  

Vores opgave bliver at konkretisere vores udviklingsplan, så det bliver muligt at implementere den i kommuneplanen. Til det har vi brug for professionel hjælp fra arkitektfirma. Steen går videre med at kontakte eksterne firmaer.

  1. Status bænkeprojekt.

Jakob har kontakt til produktionsskolen. Skolen bliver ikke færdig med bænkene til d. 1. april, men der arbejdes hårsdt og det går frem ad.

Vi mangler hjælp til at tegne det færdige plateau som bænken ved åen skal stå på. 

Jakob kontakter Karsten Nedergaard for at få hjælp til gravearbejdet.

Preben kontakter AURA i forhold til belysning ved bænkene.

   

  1. GAU´s indlæg stormødet.

Steen udarbejder indlæg til stormødet. 

  1. Arbejde med bosætningsprojektet 22. juni. Hvem kan vi involvere i planlægningen?

Preben har kontakt til to personer som evt. gerne vil være tovholder i projektet.

  1. Orientering…

Vi skal orientere om status til alle de personer der var med til infomøde om projekt Naturpark. Status er at vi afventer og ser hvad Silkeborg kommunes outdoorstrategi giver af muligheder for at koble projektet til Outdoor.

Preben kontakter Jørgen Krogh for at få kontaktoplysninger på alle de fremmødte.

 

  1. Fastlæggelse af næste møde.

Tirsdag d. 30. april kl. 19.00

  1. Eventuelt

Intet