Generalforsamling i GAU ApS, CVR-nr. 37501417 vedr. regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018

Den 11. marts 2019 afholdtes ordinær generalforsamling I GKIC – Gjern.

Dagsorden var ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Per Jacobsen, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, idet hele selskabskapitalen var repræsenteret

2. Fremlæggelse af årsberetning

Ledelsen berettede om væsentlige begivenheder og økonomiske forhold for selskabet i regnskabsåret. Følgende punkter blev omtalt:

·         Samarbejde med Silkeborg Kommune.

·         Bænkeprojektet.

·         Ådalen.

·         Naturkvalitet i Gjern

·         Deltagelse i Folkemødet i Silkeborg med det mobile naturhus.

·         Film 8883 Gjern.

·         Deltagelse i håndværkermessen i hallen.

·         Skærm ved købmanden.

·         Min Landsby App. nedlægges.

·         Møde med udstykkere sammen med politikere.

·         Besøg i Ringkøbing K.

·         Kontakter til RealDania.

·         Deltagelse i erhvervsstyrelsens temadag i Faaborg.

·         Deltagelse i temadag i spinderihallerne i Vejle sammen med folkebiblioteket.

·         Salgsfremstød 22. juni på Tingbakken.

·         Samarbejdet med Lokalråd og Gjern Natur.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

Ledelsen fremlagde årsregnskabet for 1. januar – 31. december 2018, der udviser et resultat på -5.012 kr. og en egenkapital pr. 31. december 2018 på 62.225 kr. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag

Ingen forslag

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Den i årsregnskabet foreslåede resultatdisponering blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Til bestyrelsen genvalgtes

Preben Lerche Pedersen og Jacob Ebbesen

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Der var genvalg til Jørgen Møller og Torben m

Mathiasen som henholdsvis 1. og 2. suppleant

8. Valg af revisor

Til revisor genvalgtes:

Revision Ry & Hammel Godkendt Revisionsaktieselskab

9. Eventuelt

Der var intet at behandle under eventuelt.

Generalforsamlingen hævet

______________________

Per Jacobsen
Dirigent

Ref.: Ole Dahl